Nawigacja

Kontakt

 • Organ prowadzący: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pomieczyńska Huta
  Pomieczyńska Huta 18
  83-305 Pomieczyno
 • 58 6840054
liczba odwiedzin: 389248

O szkole

KONCEPCJA
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W POMIECZYŃSKIEJ HUCIE

 

I. CHARATERYSTYKA SZKOŁY

 

Przełamujemy stereotyp myślenia o szkołach wiejskich. Uczniowie wcale nie są gorzej przygotowani do podjęcia nauki na kolejnym etapie edukacyjnym. Wręcz przeciwnie, uzyskiwane wyniki sprawdzianu zewnętrznego wskazują na wysokie efekty nauki w naszej szkole. Często rodzice szukają szkoły, w której ich dziecko będzie się czuło jak w rodzinie, gdzie będzie panowała ciepła i rodzinna atmosfera. Takie warunki oferują m.in. szkoły prywatne, gdzie rodzice płacą czynsz. Nasza szkoła nie jest szkołą prywatną i rodzice nie płacą za naukę swoich dzieci, ale zapewnia rodzinną atmosferę, wysoki poziom nauczania, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

 

II. ORGAN PROWADZĄCY

Organem prowadzącym Publiczną Szkołę Podstawową w Pomieczyńskiej Hucie jest:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pomieczyńska Huta.

 

III. MISJA SZKOŁY

Jesteśmy Publiczną Szkołą Podstawową, prowadzoną przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pomieczyńska Huta.

W szkole panuje rodzinna atmosfera. Chcemy, aby dzieci od najmłodszych lat przychodziły do szkoły chętnie i dobrze się w niej czuły.

Rodzice są dla nas partnerami w podejmowaniu wszelkich działań związanych z wszechstronnym i harmonijnym rozwojem uczniów w sferze wiedzy, umiejętności            i wychowania.

Szkoła jest dla lokalnej społeczności centrum kulturotwórczym. Promuje podtrzymywanie tradycji Kaszub i Polski. Szanuje wartości przekazywane dzieciom przez rodziców.

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna zapewnia wysoki poziom nauczania i wychowania. Szczególny nacisk kładziemy na szcunek dla drugiego człowieka "...ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem... umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale dla drugich." (papież Jan Paweł II)

Chcemy być jedną z najlepszych szkół w środowisku, pragniemy bardzo dobrze przygotować naszych uczniów do kolejnego etapu edukacyjnego. W tym celu podejmujemy różne działania edukacyjne od najmłodszych klas, oferujemy zajęcia pozalekcyjne oraz programy dodatkowe.

IV. WIZJA SZKOŁY

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pomieczyńskiej Hucie działa w ramach programu "Mała Szkoła". W 2001 roku placówka prowadzona przez JST, czyli Gminę w Kartuzach została zlikwidowana. Budynek szkoły znajdował się w bardzo złym stanie. Wymagał kapitalnego remontu. Rodzice dzieci uczęszczających do tej szkoły nie pozostali bierni w tej sytuacji. Założyli Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pomieczyńska Huta. Wystąpili do Kuratorium w Gdańsku oraz Gminy w Kartuzach o pozwolenie na prowadzenie szkoły. Spełnili wszelkie formalności dotyczace warunków lokalowych, zatrudnili wykwalifikowaną kadrę. W wyniku tych działań Publiczna Szkoła Podstawowa została wpisana do rejestru szkół publicznych w Gminie Kartuzy pod numerem pierwszym.

Członkowie Stowarzyszenia pracowali przy remoncie budynku szkoły nieodpłatnie.

Szkoła pełni funkcję kulturotwórczą w środowisku lokalnym. Znajduje się w pieknym zakątku Kaszub, gdzie tradycje i kultura kaszubska jest głęboko zakorzeniona w rodzinach. Stąd działania dotyczace nauki języka kaszubskiego w szkole oraz pogłębiania wiedzy na temat naszego regionu i kultywowania tradycji w szkole.

Naszym pragnieniem jest aby szkoła stała się centrum kulturalnym dla wszystkich mieszkańców wsi. Aby ludzie dorośli - rodzice i dziadkowie, znaleźli swoje spełnienie w działaniach szkoły.

Chcemy również stwarzać w szkole warunki kształcenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji dla rolników i członków rodzin rolniczych.

Nade wszystko pragniemy rozwijać dzieci na wsi w szerokim tego słowa znaczeniu:

 • uczyć je odbierać kulturę

 • stosować nowoczesne technologie w prcesie kształcenia

 • rozwijać literacko

 • uczyć języka angielskiego

 • rozwijać umiejętności matematyczne i przyrodnicze

 • wyzwalać w dzieciach i młodzieży poczucie własnej wartości

 • przełamywać bariery podczas publicznych wystapień

 • korzystać ze zdobytej wiedzy i umiejetności w codziennym życiu

 • tak przygotowywać do kolejnego etapu edukacyjnego aby nie czuli się "gorsi" tylko dlatego, że mieszkają na wsi

Zamierzamy wciąż rozwijać bazę materialną szkoły tak, aby stwarzać coraz lepsze warunki do nauki dla naszych uczniów.

W szkole uczniowie uczą się w mało licznych klasach. Dzieki temu proces edukacyjny jest bardzo zindywidualizowany.

 • Od najmłodszych lat uczą się języka angielskiego.

 • Od klasy pierwszej odbywają się zajęcia komputerowe.

 • Uczniowie z każdej klasy mają możliwość udziału w zajęciach wyrównawczych.

 • Uczą się o regionie, tradycjach i kulturze na lekcjach języka kaszubskiego

 • Mają możliwość rozwoju swoich talentów poprzez udział w zajęciach zespołu regionalnego "Skarbe"

 • Każde dziecko może uczestniczyć w zajęciach logopedycznych

 • Organizujemy zajęcia pozalekcyjne - kółka zainteresowań

 • Realizujemy w szkole szereg projektów dofinansowanych z różnych źródeł, m.in. Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Wojewodę Pomorskiego, Gminę Kartuzy

 • Współpracujemy z różnymi instytucjami, m.in. Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, Gminą w Kartuzach, Policją, Strażą Pożarną, Stowarzyszeniami na terenie naszego powiatu, szkołami z terenu całej Polski.

V. MODEL ABSOLWENTA

 

Realizując misję naszej szkoły i działając zgodnie z jej wizją, dążymy

do wykształcenia i wychowania ucznia, który:

 

 • jest aktywny

 

posiada zainteresowania i rozwija je

jest twórcą i odbiorcą sztuki i kultury

wykazuje się samodzielnością

 

 • jest ciekawy świata

 

korzysta z różnych źródeł informacji

poszerza wiedzę na miarę swoich możliwości

jest wrażliwy na piękno przyrody

 

 

 • jest odpowiedzialny

     

      podejmuje działania i przewiduje ich konsekwencje

      umie samodzielnie rozwiązywać problemy

      cieszy się z sukcesów i potrafi akceptować porażki

      zna swoje słabe strony i pracuje nad nimi

 

 • jest otwarty

   

     nie ma problemów z nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami

     umie współdziałać w grupie

     prezentuje swój punkt widzenia i szanuje poglądy innych

 

 • jest optymistą

    

     pozytywnie patrzy na świat

     lubi siebie i innych

     wierzy w swoje możliwości

     umie odróżniać dobro od zła

 

 • jest prawy

   

    jest uczciwy i prawdomówny

    zna zasady dobrego zachowania się i przestrzega ich

    zna symbole regionalne, narodowe i religijne i wie jak się wobec nich zachować

 

 • jest tolerancyjny

   

    rozumie, że różnice między ludźmi są zjawiskiem naturalnym

    szanuje inne rasy i nacje oraz ich poglądy

    jest wrażliwy na potrzeby innych

 

 • jest krytyczny

   

    selekcjonuje i porządkuje zdobyte informacje, ocenia ich wiarygodność

    i przydatność do określonego celu

 

 • jest świadomy swoich praw i praw innych ludzi

   

    zna swoją wartość, swoje prawa

    zna i respektuje prawa innych.

 

 

Aktualności

Galeria zdjęć

Kontakt

 • Organ prowadzący: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pomieczyńska Huta
  Pomieczyńska Huta 18
  83-305 Pomieczyno
 • 58 6840054